Trang không thể hoàn thành nếu không có các công cụ, website sau

Nghe hơi sến súa, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới:

XAMPP, Apache Netbeans, ECharts.

W3Schools, Stack Overflow, PHP.net, CSS-tricks, OpenAI, Vbee.

Pixabay, Pexels, Unsplash, DeepAI, Nightcafe Studio, DALL-E, Gemini, Canva.

Mozilla, Geeks for Geeks, Font chữ Mali và rất nhiều công cụ trực tuyến khác mà nếu kể hết ra sẽ không còn chỗ trống nào nữa!

Không có họ tôi không biết xoay xở thế nào.

Quay lại trang chủ.