Trang không thể hoàn thành nếu không có các công cụ, website sau

Nghe hơi sến súa, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới:

XAMPP, Apache Netbeans, ECharts.

W3Schools, Stack Overflow, PHP.net, CSS-tricks.

Pixabay, Pexels, Unsplash.

Mozilla, Geeks for Geeks, Font chữ Mali và rất nhiều công cụ trực tuyến khác.

Không có họ tôi không biết xoay xở thế nào.

Quay lại trang chủ.