Bảo mật

Website bầu.com là hệ thống gợi ý tên hay cho con hoặc khi bạn muốn tìm hiểu tên họ của chính bản thân.

Để kết quả được tốt nhất bạn thường cần nhập thông tin tên bạn định đặt cho bé, hoặc họ tên của bạn.

Trang không thu thập thông tin họ tên mà bạn nhập vào, cũng như không lưu vào cơ sơ dữ liệu của nó những thông tin đó.

Thông tin bạn nhập vào chỉ được dùng để tính toán cho phiên làm việc hiện tại.

Sau khi bạn thoát tất cả các thông tin đó cũng tự động xóa.

Quay lại trang chủ.